Megújulás a régi értékek újraértelmezése mentén – interjú Szabados Ágotával

Megújult a szekszárdi Waldorf oktatási intézményeket fenntartó Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány kuratóriuma. Szabados Ágotával, PTE volt adjunktusával, a kuratórium új elnökével beszélgettünk az alapítvány működéséről, célkitűzéseiről és feladatairól, a Waldorf-szellemiségről.

A Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány a szekszárdi Waldorf oktatási intézmények fenntartója. Milyen kötelezettséget jelent a fenntartói feladatkör?

Az óvodáért, illetve az iskoláért – mint közintézményért –, annak megfelelő törvényi működéséért a Fenntartó vállal mindennemű felelősséget. Ebből eredően a legfontosabb feladatunk, hogy megteremtsük és folyamatosan biztosítsuk az oktatáshoz szükséges feltételeket.

Többek között a gazdasági és jogi ügyek rendezése, az adminisztrációs tevékenység elvégzése, valamint a szükséges épület biztosítása és annak karbantartása, a személyi és dologi, valamint a környezeti egészség, illetve a –biztonság feltételeit kell garantálnunk.

Miként születnek meg az alapítvánnyal kapcsolatos döntések?

Az alapítvány döntéshozó testülete a kuratórium, mely január 19-től megújult vezetőséggel látja el teendőit. A kuratóriumnak három egyenjogú kurátor a tagja. A kuratórium elnöke én vagyok, másik két tagja Rózsa Kata és Nemes Richárd. A szervezeti életünkben az Intézményi Konferencia hivatott az elvi, szervezési közös nevező létrehozására, a különféle információk pontosítására, áramlásának szavatolására, a döntések előkészítésére és azok megismertetésre.

Az Intézményi Konferencián biztosított a fenntartói, valamint a pedagógiai feladatok megvalósításáért felelős Tanári Kollégium, az iskola működését és fejlődését segítő Szülői Kollégium képviselete. Ezen túlmenően a konferencia a közösség bármely tagja részére nyitott, azon a közösség akármely tagja részt vehet.

Milyen források állnak rendelkezésre a feladatokhoz?

A Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány közhasznú besorolású, nonprofit szervezet. A költségvetés egy részét az állami normatíva, a nagyobb részét a szülői tartós pénzalapú támogatás adja. A szülők felelősségteljesen felajánlott egyéni és közösségi szolgálatai nélkülözhetetlen a fenntartás érdekében.

A szülők például többek között a szükséges karbantartások, a takarítás, illetve a logisztikai tevékenységek, valamint a tervezéssel,  adminisztrációs, és információs tevékenységekkel kapcsolatosan felmerülő különféle munkák elvégzésében segédkeznek.

Természetesen a fejlesztési feladatok megoldásához alapvetően szükségünk van külső szponzori forrásokra.

Az intézményben folyó pedagógiai munka az alternatív oktatás körébe sorolt. Miből  ered ez és melyek az ebből fakadó oktatással kapcsolatos, illetve egyéb sajátosságok?

Alapítványunk az alapító okiratában a Waldorf–pedagógia, a Waldorf–szellemiség, a Waldorf–értékek mentén köteleződött el.  A Waldorf-szellemiség, illetve -pedagógia alapköve a Rudolf Steiner által életre hívott, megfogalmazott antropozófia. Ez egy olyan világnézet, tanításrendszer,  mely az emberi bölcsességre fókuszál, amely az emberi teljesség, az egységműködés (a test, a lélek és a szellem egységének) megismeréséből, az élményalapú tapasztalás tudatosságának intelligenciájából jön létre.

A filozófia hangsúlyos eleme az egységesség fontossága. Az élet teljességébe beágyazódott ember ugyanis nemcsak sikeres természeti, társadalmi együttműködésre, illetve felelősségvállalásra képes egyén, hanem szabad, egészséges, valamint önkifejezően alkotó és életvidám is. Az antropozófia által alapvetően lényeginek tartott értékek a tisztelet, a megbecsülés, az elismerés, a nyitottság, az igazság és őszinteség, az empátia, a bizalom, az elfogadás, a szeretet, valamint a testvériség, egyenlőség, illetve a szabadság.

Ha a nevelés-oktatás az életkori sajátosságokhoz valóban igazodik és a személyi, környezeti hiteles példaadás is biztosított, természetesen ez irányába mozdul el a gyermekek fejlődése.

A Tanári Kollégium közössége – a jövőbe mutató érett felnőtt együttműködési minta – az önigazgatás kimunkálásának útját járja.

Ez a fajta önigazgatás egy új elv, új út – mely nem azonos a demokráciával –, ezért is kiemelten fontos a Waldorf–pedagógusképzés, az önképzés hatékonyabb támogatása a Fenntartó részéről.

A Waldorfban a gyerekek egészséges nevelésének másik garanciája a pedagógusok és a szülők szoros együttműködése, mellyel az úgynevezett kettős nevelés, vagyis a különböző elveken alapuló nevelés zavaró hatásai is csökkenthetők. A családi élet közös élményszíntere maga az iskola, illetve az óvoda a Waldorf-tanterv megvalósításához szükséges rendszeres közösségi életével, rendezvényeivel.

A sajátosságokat folytatva, a szülők nemcsak nevelőtársak, akik együttműködnek a pedagógusokkal, hanem egyben fenntartó társakként, mintaadóak a gyerekek számára. Hiszen azzal miként a szülők egyénként vagy csoportként megszervezik a fentebb említett tárgyi, környezeti rendezés feladatait, ahogy kezelik a konfliktusokat, amilyen hitrendszerrel értelmezéseket, érzelmeket adnak a problémáknak, eredményeknek, azzal viselkedési mintát kínálnak a gyermekek részére.

Tehát csak a hármas – Tanári Kollégium, Szülői Kollégium és Fenntartó – együttműködés tudja a minőségi gyermeknevelés közös célját megvalósítani.

A külső kapcsolatokra is nyitott az alapítvány?

A családok több településről érkeznek hozzánk, ez is indokolja, hogy nyitottak legyünk tágabb környezetünkre is. Sok közös célt találunk más szervezetek, intézmények együttműködésével a természeti környezet megóvása, valamint a kulturális programok terén. Az összefogás, a tágabb környezet megismerése – például kirándulások által is – a közös élmény része a szellemiségünk ápolásának.

Kapcsolataink kiszélesítési törekvéseihez jó segítséget kínálnak a „Védőháló a családokért”  – EFOP – pályázat keretében megrendezendő programok. A két éven át tartó program ideje alatt sokan találkozhatnak, ismerkedhetnek meg a Waldorf-jelenléttel, ami érdeklődést, bizalmat ébreszthet irántunk.

Mi az, amit még fontosnak tart elmondani?

Alapítványunk fenntartói közössége általunk nagyon értékes és nagyra becsült, hiszen közel 20 éve eredményesen munkálkodik a közös cél, tehát a gyermekeik alternatív, Waldorf-szellemű oktatása és nevelése érdekében. Ez idő alatt rendkívül sok tapasztalat, érték gyűlt össze a tarsolyban.

Természetéből adódóan közösségünk folyamatosan változó, mint mindennek, időnként megújuláson, fejlődésen kell keresztül menni. Most is ilyen fázist élünk meg. Ennek része a kuratórium megújulása is. Nem könnyű az újraépítkezés…

Mindenek előtt a kuratórium elismeréssel mond köszönetet mindazoknak a családoknak, pedagógusoknak, akik most következetesen, kitartóan munkálkodnak a gyermekeikért, és egyben az alapítványi célok kiteljesítésén. Szintén megbecsüléssel adózunk a kuratórium előző vezetésének.

Az új kuratórium tisztelettel tovább viszi a már jól működő-, a közösséggel együtt újraértelmezi, újraépíti és -szervezi  azokat a mintákat, amelyek aktuálisak és amelyek funkcionálisabbá teendők a jelen, illetve a jövő szolgálatában, a minőségi fejlődést szem előtt tartva.

Megszakítás